Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών


2. Ωριαία Προγράμματα
    1ο Έτος
    2ο Έτος
    3ο Έτος
    4ο Έτος
    5ο Έτος
        Ενεργειακός
        Κατασκευαστής
        Παραγωγής
        E.E.M.M.

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων


5o Έτος

Κύκλος Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού


9o Εξάμηνο
 

Μάθημα υποχρεωτικό (Κορμός) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Συσκευές & Εγκαταστάσεις Θερμικών Διεργασιών 4
Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών 4
Κλιματισμός 4
Ηλιακή Ενέργεια 4
Λειτουργία Αεριοστροβίλων & Ατμοστροβίλων 4
Σύνολο 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα επιλογής (Δεξαμενή) Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
1η Ομάδα  
Συστήματα Βιομηχανικής Ψύξης 4
Αρχές Πυρομηχανικής 4
Θερμική Συμπεριφορά Κτιρίων 4
2η Ομάδα  
Πολυφασικές Ροές 4
Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές 4
Αεροελαστικότητα & Αεροακουστική 4
Καινοτομικός Σχεδιασμός Μηχανολογικών
Προϊόντων
4
3η Ομάδα  
Θερμοϋδραυλική Ανάλυση Πυρηνικών Αντιδραστήρων Ισχύος 4
Ραδιοπεριβαλλοντική Ανάλυση & Προστασία 4
Βιορευστομηχανική & Βιοϊατρική Τεχνολογία 4
Σύνολο 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προαιρετικό μάθημα Ώρες/ Εβδομάδα (ECTS)
Περιβάλλον & Ανάπτυξη (διατμηματικό) 3

Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα.
Για τα μαθήματα επιλογής οι ομάδες είναι ενδεικτικές. Ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει μαθήματα από οποιοδήποτε κύκλο του ίδιου εξαμήνου υποχρεωτικό ή επιλογής, χωρίς δέσμευση της Σχολής για ενδεχόμενες αλληλοεπικαλύψεις ωρών. 

 

Τελευταίες Ανακοινώσεις