Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Έντυπα & δικαιολογητικά αδειών

-  Πίνακας αδειών τακτικού διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) 

-  Χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών μελών ΔΕΠ 

-  Χορήγηση άδειας για προσωπικούς λόγους 

-  Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας 

-  Χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών ΕΔΙΠ / ΕΕΠ / Α’ περίπτωση 

-  Χορήγηση επιστημονικής άδειας 

-  Χορήγηση άδειας παράλληλης απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής  

-  Μετακίνηση εκτός έδρας με καταβολή δαπανών από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 

-  Χορήγηση άδειας μετακίνησης εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας

-  Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια και Ερευνητικά Σεμινάρια 

Σημείωση: περισσότερα έντυπα αδειών που αφορούν μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ, εδώ.

Λοιπά έντυπα & δικαιολογητικά

-  Έγκριση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για χρηματοδότηση ταξιδιού Υποψηφίου Διδάκτορα 

-  Ετήσιο Έντυπο Εξειδίκευσης Καθηκόντων Καθηγητών 

-  Απόφαση για την έγκριση εκτύπωσης και διανομής διδακτικών βιβλίων στους φοιτητές 

-  Απόφαση για την έγκριση εκτύπωσης και διανομής διδακτικών σημειώσεων στους φοιτητές 

-  Aίτηση χορήγησης κωδικού χρήσης των Υπηρεσιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΕΜΠ 

-  Έγγραφη ενημέρωση υπηρεσίας για διδακτικό και ερευνητικό έργο σε άλλον Φορέα εκτός ΕΜΠ

Τελευταίες Ανακοινώσεις