Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

-  Έντυπα προς συμπλήρωση από τους υποψήφιους διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς ΕΜΠ περιόδου Οκτωβρίου 2023 - Προθεσμία: 27/10/2023 

-  Ενημέρωση των σπουδαστών για τις Αιτήσεις Πιστοποιητικών της Σχολής 

-  Αίτηση για Κατατακτήριες Εξετάσεις  

-  Αίτηση για απαλλαγή μαθημάτων λόγω Πρακτικής Άσκησης  

-  Αίτηση για απαλλαγή Ξένης Γλώσσας  

-  Αίτηση για απαλλαγή Εξέτασης Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (προθεσμίες)

-  Αίτηση για απαλλαγή Εξέτασης Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (σε doc μορφή)   

-  Αίτηση για Πιστοποιητικό Σχολής (για κατάθεση στη Γραμματεία)  

-  Αίτηση για Πιστοποιητικό Σχολής (για κατάθεση μέσω e-mail)    

-  Αίτηση για διεκδίκηση υποτροφίας ΕΛΚΕ ΕΜΠ    

-  Αίτηση για ανανέωση υποτροφίας ΕΛΚΕ ΕΜΠ  

-  Αίτηση για Διπλωματική Εργασία:

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας αίτησης για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας

Φόρμα αίτησης για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας

- Οδηγός/ πρότυπο αρχείο Διπλωματικής Εργασίας ΝΕΟ

 

Άλλα Κενά Έντυπα και Δικαιολογητικά 
  - Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986
  - Δικαιολογητικά Εγγραφών πρωτοετών σπουδαστών 
  - Δικαιολογητικά Εγγραφών σπουδαστών για λόγους υγείας
  - Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης Υποψήφιων Διδακτόρων για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια
  - Αίτηση διακοπής διδακτορικών σπουδών Υποψήφιων Διδακτόρων
  - Aίτηση χορήγησης κωδικού χρήσης των Υπηρεσιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΕΜΠ για χρήστες πλην προπτυχιακών σπουδαστών

Τελευταίες Ανακοινώσεις