Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Διευθυντής: Δημήτριος Χουντάλας, Καθηγητής
 

Ενημερωτικό φυλλάδιο Τομέα Θερμότητας [αρχείο .pdf 3,69 Mb] 


ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Τομέας Θερμότητας δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στην παραγωγή και διαχείριση θερμικής ενέργειας στη βιομηχανία, στις μεταφορές και στα κτήρια. Ο Τομέας θερμότητας υποστηρίζει τον κύκλο σπουδών Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα εξειδικεύεται στις ακόλουθες ενότητες: 
  - Θερμοδυναμική 
  - Μετάδοση Θερμότητας και Μάζας 
  - Ετερογενή Μείγματα και Συστήματα Καύσης 
  - Ψύξη 
  - Κλιματισμός 
  - Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 
  - Ατμοπαραγωγοί και Θερμικές Εγκαταστάσεις 
  - Θερμικοί Σταθμοί 
  - Ηλιακή Ενέργεια 
  - Υπολογιστικές Μέθοδοι Φαινομένων Μεταφοράς 

Βασικός προσανατολισμός των Μελών ΔΕΠ του Τομέα Θερμότητας, πέρα από την υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων κάθε Εργαστηρίου, αποτελεί η προαγωγή της έρευνας στα παραπάνω πεδία του γνωστικού αντικειμένου. 

Ο Τομέας Θερμότητας έχει να παρουσιάσει πλούσιο δημοσιευμένο έργο. 

Ενδεικτικά, οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, από το 2007 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 168 ενώ ο αριθμός των ετεροαναφορών, σύμφωνα με το SCOPUS, για την ίδια χρονική περίοδο είναι 2322. Επιπροσθέτως πρέπει να αναφερθεί η σημαντική παρουσία του Τομέα σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά συνέδρια: π.χ. Combustion institute, ECOS, ASME, SAE, κ.λ.π. ενώ θα πρέπει να τονισθεί και η συμμετοχή μελών του Τομέα σε 19 διεθνή επιστημονικά περιοδικά ως «associate editors ή editorial board members» καθώς και σε επιστημονικές επιτροπές 30 παγκόσμιων συνεδρίων. Το συγγραφικό έργο των Μελών ΔΕΠ του Τομέα Θερμότητας αναφορικά με τα διδακτικά συγγράμματα περιλαμβάνει 31 βιβλία και 17 βοηθητικές σημειώσεις. 

Στα Εργαστήρια Ατμοκινητήρων και Λεβήτων, Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης, Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Ηλιακής Τεχνικής, Θερμικών Διεργασιών, Μεταφοράς Θερμότητας, Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Ψύξης- Κλιματισμού, Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων γίνονται Εργαστηριακές Ασκήσεις για τους φοιτητές, Διπλωματικές και Ερευνητικές εργασίες στις εξής περιοχές: 
  - Διφασικές Ροών Αερίων 
  - Εκπομπές Ρύπων από Θερμικές Μηχανές 
  - Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας 
  - Θερμικές Διεργασίες 
  - Θερμοδυναμική 
  - Καύση 
  - Κλιματισμός 
  - Μαθηματικά Μοντέλα Υπολογισμού Εστιών 
  - Μεταφορά Θερμότητας 
  - Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 
  - Στερεά Σωματίδια 
  - Ψύξη 

Εργαστήρια 
  - Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων 
  - Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων & Συστημάτων Καύσης 
  - Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής 
  - Εργαστήριο Ηλιακής Τεχνικής 
  - Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών 
  - Εργαστήριο Μεταφοράς Θερμότητας 
  - Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 
  - Εργαστήριο Ψυκτικής Τεχνολογίας Οχημάτων Ψυγείων 
  - Εργαστήριο Ψύξης και Κλιματισμού 

Ο Τομέας Θερμότητας έχει να επιδείξει και μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών υψηλής στάθμης, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στη σωστή ολοκλήρωση των σπουδών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο συνολικός αριθμός αυτών από το 2007 μέχρι σήμερα είναι 359 και 77 αντιστοίχως ενώ για την ίδια χρονική περίοδο έχουν εκπονηθεί και 21 διδακτορικές διατριβές συνοδευόμενες από σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. 

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τομέα Θερμότητας υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μέλη ΔΕΠ 
Ομότιμοι Καθηγητές 
Ξ. Κακάτσιος, Διδάκτωρ Τεχνικών Επιστημών Πολυτεχνείου Βιέννης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Μονάχου. 
Δ. Κουρεμένος, Δρ. Τεχνικών Επιστημών Eidgehossische Tech. Hochschule Zurich, Διπλ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Κ. Ρακόπουλος, Ph.D. Imperial College, M.Sc., DIC Imperial College, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.
Σ. Χατζηδάκης, Δρ. Μηχανικός Tech. Universitaet Karlsruhe, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (Tech. Hochschule Karlsruhe). 

Καθηγητές 
Κ. Αντωνόπουλος, Ph.D. MSc. DIC Imperial College, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Ε. Κακαράς, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Ε. Ρογδάκης, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Α. Σαγιά, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Μ. Φούντη, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Ph.D., M.Sc., D.I.C. Imperial College of Science and Technology, B. Sc. Πυρηνική Μηχανολογία, Queen Mary College. 
Δ. Χουντάλας, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
Ε. Γιακουμής, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Σ. Καρέλλας, Ph.D., Lehrstuhl für Energiesysteme, Technische Universiät München, Germany.
E. Κορωνάκη, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 
Χ. Τζιβανίδης, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Λέκτορας (ΠΔ.407/80), (03/2009-08/2011) 
Β. Βράγκος, Δρ. Μηχ. Μηχ. TechnischeUniversität Karlsruhe, Μηχ. Μηχ. TechnischeUniversität Karlsruhe. 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 
Δ. Σταυρόπουλος, Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ. 

Ε.Τ.E.Π. 
Λ. Αδάμος, Ε. Δημητριάδης (με απόσπαση), Φ. Κανακάκη, Εμ. Μαγγίνας, Γ. Νέζης. 

Εργαστηριακό - Διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) 
Φλώρος Χρήστος, Σ. Νικήτας, Π. Βουρλιώτης, Δ. Γιαννόπουλος, Α. Δουκέλης, Γ. Ζαννής, Δ. Κατσουρίνης, Δ. Κολαΐτης, Ν. Κομνηνός, Ζ. Σαγιά. 

Δ.Υ. 
Δ. Αγγελίδης. 

Τεχνικό Προσωπικό 
Α. Γεραμπίνης (ΤΕ Μηχανικός Βιομηχανικής Παραγωγής) , Ε. Κανταρτζής. 

Διοικητικό Προσωπικό 
Ε. Αντωνιάδου, Α. Νασοπούλου, Μ. Προκόπου, Ε. Στεργίου, Δ. Τσέτσικα, Ε. Φούντη, Κ. Χατζηδάκης (απόσπαση Λαύριο). 

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες 
Δρ. Μ. Αγάθου, Δρ. Μ. Αγρανιώτης, Δρ. Γ. Αλέξης, Δρ. Ε. Ανδριτσάκης, Δρ. Π. Βουρλιώτης, Δρ. Β. Βράγκος, Δρ. Π. Γραμμέλης, Δρ. Α. Δημάρατος, Δρ. Α. Δουκέλης, Δρ. Γ. Ζαννής, Δρ. Θ. Ζάννης, Δρ. Δ. Κατσουρίνης, Δρ. Δ. Κολαΐτης, Δρ. Ν. Κομνηνός, Δρ. Γ. Κοσμαδάκης, Δρ. Α. Κουμανάκος, Δρ. Π. Λώλος, Δρ. Γ. Μαυρόπουλος, Δρ. Κ. Μίχος, Δρ. Ν. Μπορμπιλάς, Δρ. Κ. Πανόπουλος, Δρ. Ρ. Παπαγιαννάκης, Δρ. Β. Παπαευθυμίου, Δρ. Ε. Παριώτης, Δρ. Δ. Ρακόπουλος, Δρ. Γ. Σκεύης, Δρ. Α. Τογκαλίδου, Δρ. Κ. Χατζηδάκης. 

Επιστημονικό Προσωπικό 
Δ. Γεώργου (MSc, Μηχανολόγος Μηχανικός), Γ. Μαραγιάννης, Π. Πάλλης (MSc. Μηχανολόγος Μηχανικός ), Χ. Χατζηλάου (MSc Φυσικός), Η. Μητσιάρης (Μηχανολόγος Μηχανικός). 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 
Α. Ανδρουτσόπουλος (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός), Γ. Αντωνάκος (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός), Α. Αντωνόπουλος (Διπλ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός), Ελ. Ασημακοπούλου, Κ. Ατσόνιος, Α. Βαρελής, Η. Βορριάς, Γ. Βουρλιωτάκης, Φ. Γιώτη, Γ. Ζοβάνος, Τ. Κακάτσιου (Διπλ. Ναυπηγός Μηχανικός), Ε. Καραμπίνης, Χ. Κεραμιώτης, Δ. Κοντογεώργος, Α. Κουρεμένος, Ε.Ι. Κουτσούμπα, Ε. Κραββαρίτης, Ι. Κρητικίδης, Εμ. Μαλλιωτάκης, Λ. Μανασής, Ι. Μανδηλαράς, Γ. Μισαηλίδης, Α. Νικολόπουλος, Α. Παπαδάκη (MSc Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός), Σ. Προβατάρης, Σ. Ραπτοτάσιος, Α. Ρουβάς, Ν. Σάββας, Ν. Σακεραρίδης, Μ. Σταματιάδου, Μ. Στρούζας, Δ., Δ. Τερτίπης (MSc. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός), Β. Τζίμης, Π. Τσεκούρας (Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός), Γ. Τσομπανίδου, Ρ. Χριστοδουλάκη (MSc Φυσικός), Χ. Χριστοδούλου. 

Τελευταίες Ανακοινώσεις