Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προγράμματος ERASMUS+, παρέχει τη δυνατότητα σε σπουδαστές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες, να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμια κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός αυτής, με τα οποία το ΕΜΠ έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας, λαμβάνοντας δε επιχορήγηση από το ανωτέρω πρόγραμμα. Οι διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, προκύπτουν από αντίστοιχες πρωτοβουλίες των μελών ΔΕΠ της Σχολής, βάσει των προσωπικών επαφών τους με Πανεπιστήμια ή Πανεπιστημιακά Δίκτυα του εξωτερικού και διαρκώς διευρύνονται, καθώς κρίνεται σκόπιμη η συνεχής διάδραση με τα Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ πραγματοποιούνται επίσης διάφορες δραστηριότητες, όπως η επιδοτούμενη κινητικότητα διδακτικού προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό τη διδασκαλία σε Ίδρυμα - εταίρο του εξωτερικού, καθώς και η κινητικότητα προσωπικού, η οποία πραγματοποιείται με σκοπό την απόκτηση πρόσθετης εμπειρογνωμοσύνης και ικανοτήτων, μέσω προβλεπόμενων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, βασικός άξονας του προγράμματος, υπήρξε ανέκαθεν - και εξακολουθεί να είναι - οι ανταλλαγές σπουδαστών μεταξύ των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, βάσει των προαναφερθέντων διμερών πανεπιστημιακών συμφωνιών. Σύμφωνα με αυτές, προβλέπεται συγκεκριμένος, κατά περίπτωση, αριθμός σπουδαστών, και η χρονική διάρκεια της φοίτησης κυμαίνεται από 3 έως 12 μήνες, με τον περιορισμό ότι η κινητικότητα για όλους τους κύκλους σπουδών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 12 μήνες, δηλαδή ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος.

Όλοι οι σπουδαστές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, εφόσον διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα. Υποχρεούνται όμως να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστο στο δεύτερο έτος σπουδών σε Σχολή του ΕΜΠ και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος ή τουλάχιστον τα ¾ των μαθημάτων του πρώτου έτους. Ακολούθως, είναι μείζονος σημασίας να αναφερθεί ότι οι σπουδαστές, που πρόκειται να παρακολουθήσουν μαθήματα σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει μετά από αναζήτηση στην ιστοσελίδα του συνεργαζόμενου Ιδρύματος να επιλέξουν με πολύ προσοχή τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, από το πρόγραμμα σπουδών. Στην επιλογή οι σπουδαστές μπορούν να συμβουλευτούν τους αντίστοιχους καθηγητές της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών για κάθε ένα από αυτά, ώστε να υπάρχει συνάφεια με τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος σπουδών της Σχολής προέλευσης. Τέλος, οι σπουδαστές που επιθυμούν να εκπονήσουν μέρος ή ολόκληρη τη διπλωματική τους εργασία στο συνεργαζόμενο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να λάβουν προηγουμένως έγγραφη έγκριση από τον Υπεύθυνο Καθηγητή της Σχολής τους.

Η επιλογή των εξερχόμενων σπουδαστών στο πλαίσιο του ERASMUS+, γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με ακρίβεια από την αρμόδια επιτροπή και είναι τα εξής:

1. Έτος σπουδών.
2. Γλωσσική επάρκεια για την πρώτη ή και τη δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας στο ίδρυμα υποδοχής.
3. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας).
4. Λόγος ECTS (ECTS περασμένων μαθημάτων/ σύνολο ECTS προγράμματος σπουδών μέχρι το τρέχον εξάμηνο φοίτησης).

Επιπλέον, οι εισερχόμενοι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ή την αγγλική, σε πολύ καλό επίπεδο, για όσα μαθήματα μπορούν να προσφερθούν στην αγγλική γλώσσα.

Για τις διάφορες διαπανεπιστημιακές συνεργασίες της Σχολής υπάρχει κάποιο μέλος ΔΕΠ που έχει διαπραγματευθεί και υπογράψει τη διμερή συμφωνία και είναι ο ακαδημαϊκός της υπεύθυνος. Το όλο πρόγραμμα συντονίζουν οι κ. Άγγελος Μαρκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Δημήτρης Μητράκος, Επίκουρος Καθηγητής.

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών λαμβάνοντας υπόψη το διευρυμένο ενδιαφέρον και τη μεγάλη συμμετοχή σπουδαστών και μελών ΔΕΠ, όλα τα τελευταία χρόνια, στηρίζει τη διαδικασία, λειτουργώντας από το 2000 Ειδικό Γραφείο Erasmus, που συνεργάζεται στενά με το Κεντρικό Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΕΜΠ, το οποίο συντονίζει και καθοδηγεί λεπτομερώς όλους όσους συμμετέχουν ή εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS +. Τέλος, για πληροφορίες σχετικά με τις συνεργασίες των Σχολών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στο http://erasmus.ntua.gr/gr/agreements.

Τελευταίες Ανακοινώσεις