Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηλεκτρονική εγγραφή και δήλωση μαθημάτων (για όλα τα εξάμηνα)

Στοιχεία σπουδαστή 
(ενεργοποίηση των συνδέσμων από 18/02/2019 μέχρι και 08/03/2019) 

Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2018 - 2019

 

 

Γενικές Κατευθύνσεις

Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 οι εγγραφές των σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών υποβάλλονται στη Γραμματεία ηλεκτρονικά (ανακοίνωση, 01/09/2008).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 οι σπουδαστές μπορούν να παραλάβουν το δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ), ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Δύο φορές το χρόνο, όλοι οι σπουδαστές της Σχολής πρέπει να εγγραφούν στο επόμενο εξάμηνο (εαρινό, χειμερινό) και να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν και να εξεταστούν. Με σχετική ανακοίνωσή της, η Σχολή ορίζει εγκαίρως πριν από την έναρξη του εξαμήνου τη χρονική περίοδο στην οποία πρέπει να εγγραφούν οι σπουδαστές. 

Η διαδικασία εγγραφής για τους πρωτοεγγραφόμενους σπουδαστές διαφέρει από αυτή για τους παλαιότερους σπουδαστές. Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

    - Πρωτοεγγραφόμενοι σπουδαστές 
    - Παλαιότεροι σπουδαστές 
    - Νέο Σύστημα Εγγραφής των Σπουδαστών μέσω Διαδικτύου 
    - Σύντομη περιγραφή του Εγγραφολογίου 
    - Εγγραφολόγιο


Πρωτοεγγραφόμενοι σπουδαστές 
Για την εγγραφή των πρωτοετών σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Ευκρινές αντίγραφο της ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση). 
2. Αίτηση Εγγραφής από το e-register (υπογεγραµµένη). 
3. Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας). 
4. Πιστοποιητικό γέννησης όπου θα αναφέρεται ο Αριθµός Μητρώου Αρρένων (για τους άρρενες φοιτητές) ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους έχουν δηλώσει Οικογενειακή Μερίδα στα στοιχεία Ταυτότητας τους στο e-register). 
5. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου (δεν απαιτείται επικύρωση ). 
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (εκτύπωση από το: https://www.amka.gr/AMKAGR/)
7. Όσοι έχουν διαγραφεί από άλλο Τµήµα/ Σχολή και έχουν ήδη το πιστοποιητικό διαγραφής, θα το καταθέσουν. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ενηµερωθείτε από τη Γραµµατεία για τις απαιτούµενες ενέργειες. 

Οι πρωτοεγγραφόμενοι σπουδαστές πρέπει να παρουσιαστούν στη Γραμματεία της Σχολής και να συμπληρώσουν την έντυπη δήλωση με τα μαθήματα της επιλογής τους. 

Η διαδικασία απόκτησης κωδικών των πρωτοεγγραφόμενων σπουδαστών από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ γίνεται ως εξής: αρχικά, οι σπουδαστές θα πρέπει να δηλώσουν τα email τους στη Γραμματεία της Σχολής. Στη συνέχεια, το Κέντρο Η/Υ ΕΜΠ στέλνει στους σπουδαστές τους κωδικούς με email, μαζί με οποιοδήποτε άλλο ενημερωτικό έντυπο απαιτείται.


Παλαιότεροι σπουδαστές 
Αντίθετα από τους πρωτοετείς, για να εγγραφούν οι παλαιότεροι σπουδαστές πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων μέσω Διαδικτύου που ονομάζεται Νέο Σύστημα Εγγραφής των Σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ή συνοπτικά Εγγραφολόγιο. Το Εγγραφολόγιο λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 και είναι προσβάσιμο με χρήση προσωπικού κωδικού. Οι σπουδαστές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Κέντρου Η/Υ ΕΜΠ και να παραλάβουν τον προσωπικό κωδικό τους με επίδειξη της σπουδαστικής ή της αστυνομικής ταυτότητας.

Νέο Σύστημα Εγγραφής των Σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών μέσω Διαδικτύου - Εγγραφολόγιο 

Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 οι εγγραφές των σπουδαστών της Σχολής κάθε εξάμηνο συνοδεύονταν από σημαντικό φόρτο εργασίας για τη Γραμματεία της Σχολής και από σχετική ταλαιπωρία των σπουδαστών. Σε μια προσπάθεια να απλοποιήσει τη διαδικασία με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών και σε συνεργασία με το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών παρέχει το νέο σύστημα online εγγραφής σπουδαστών στα μαθήματα της Σχολής - Εγγραφολόγιο. Το Εγγραφολόγιο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Σχολή από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-09. 

Η διαδικασία εγγραφής μέσω Εγγραφολογίου είναι μόνο για τους παλαιότερους σπουδαστές. Οι πρωτοεγγραφόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν στη Γραμματεία, βλ. ανωτέρω. 

Σύντομη περιγραφή του Εγγραφολογίου 
Οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση στο Εγγραφολόγιο μέσω του Διαδικτύου και ενός κοινού φυλλομετρητή (browser). Αρχικά ελέγχεται το δικαίωμα πρόσβασης του σπουδαστή στο Εγγραφολόγιο συγκρίνοντας τα στοιχεία εισαγωγής με τα δεδομένα (username/password) που είναι αποθηκευμένα στην κεντρική βάση δεδομένων των χρηστών του ΕΜΠ. Ακολούθως ο σπουδαστής καλείται ενδεχομένως να επιλέξει την κατεύθυνση σπουδών. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ο κατάλογος των μαθημάτων από τα οποία επιλέγει εκείνα στα οποία επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή. Ο κατάλογος είναι προσωποποιημένος για κάθε σπουδαστή. Το Εγγραφολόγιο τον υποστηρίζει στις επιλογές του, διακρίνοντας τα μαθήματα με διαφορετικά χρώματα ως εξής: 

- Μαθήματα στα οποία έχει καλύψει τις υποχρεώσεις του. 
- Μαθήματα τα οποία έχει υποχρέωση να περάσει και στα οποία απέτυχε. 
- Μαθήματα τα οποία δήλωσε στο παρελθόν και δεν πέτυχε προβιβάσιμο βαθμό. 
- Μαθήματα τα οποία δεν δικαιούται να δηλώσει. 
- Μαθήματα τα οποία καταρχήν δικαιούται να δηλώσει. 

Επίσης, όπου επιτρέπεται από τον κανονισμό της Σχολής, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να υποδείξει τα μαθήματα των οποίων ο βαθμός θα συνυπολογισθεί στον τελικό βαθμό του δίπλωματος και εκείνα των οποίων ο βαθμός δεν συνυπολογίζεται (χαρακτηρισμένα ως «Επιπλέον»). 

Κάθε σπουδαστής μπορεί να κάνει τροποποιήσεις στις επιλογές των μαθημάτων έως το τέλος της περιόδου εγγραφών. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, οι επιλογές καθίστανται μόνιμες. Κατά την υποβολή το Εγγραφολόγιο εφαρμόζει βασικούς τυπικούς ελέγχους της δήλωσης. 

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι σπουδαστές πρέπει να προσέρχονται κατά την περίοδο εγγραφών στη Γραμματεία της Σχολής για τροποποιήσεις που δεν καλύπτονται λειτουργικά από το Εγγραφολόγιο, όπως είναι π.χ. η αλλαγή της επιλογής κατεύθυνσης. Την ίδια περίοδο, οι σπουδαστές μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία για να τους παρασχεθούν οποιεσδήποτε διευκρινίσεις που αφορούν στη χρήση της εφαρμογής. 

Μέσω του Εγγραφολογίου, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει στο ιστορικό των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί. Το Εγγραφολόγιο παρέχει πλήρη στοιχεία τόσο για τα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί με επιτυχία όσο και για εκείνα τα οποία δήλωσε χωρίς να λάβει προβιβάσιμο βαθμό. Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται το Ακαδημαϊκό Έτος, το εξάμηνο εγγραφής καθώς και ο βαθμός που έλαβε σε κάθε μια από τις προσπάθειές του. Συνιστάται οι σπουδαστές να ανατρέχουν στο ιστορικό των μαθημάτων τους πριν συμπληρώσουν τη δήλωση των μαθημάτων. 

Εγγραφολόγιο 
(ενεργοποίηση των συνδέσμων από 18/02/2019 μέχρι και 08/03/2019) 

Ηλεκτρονική εγγραφή και δήλωση μαθημάτων (για όλα τα εξάμηνα)  

Στοιχεία σπουδαστή 

 


Ανακοινώσεις για τις εγγραφές σπουδαστών και δήλωση μαθημάτων παλαιότερων ετών 
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016 - 2017
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2015 - 2016
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2014 - 2015
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2013 - 2014
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2012 - 2013 
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2011 - 2012 
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2010 - 2011 
Εγγραφές και δήλωση μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2008 - 2009

Τελευταίες Ανακοινώσεις