Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
     - Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 
     - 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
     - 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
     - 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
     - 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
     - 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
     - 
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
     - 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
     - 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
     - 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
     - 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
     - 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
     - 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
     - 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
     - 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών 
     - 
Πανεπιστήμιο Πατρών 
     - 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
     - 
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας 
     - 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
     - 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
     - 
Πολυτεχνείο Κρήτης 
     - 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 
     - 
Σχολή Ικάρων 
     - 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
     - ΤΕΙ Αθήνας
     - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
     - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
     - ΤΕΙ Ηπείρου 
     - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
     - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
     - ΤΕΙ Καβάλας 
     - ΤΕΙ Καλαμάτας
     - ΤΕΙ Κρήτης
     - ΤΕΙ Λαμίας
     - ΤΕΙ Λάρισας
     - ΤΕΙ Μεσολογγίου 
     - ΤΕΙ Πάτρας
     - ΤΕΙ Πειραιά
     - ΤΕΙ Σερρών
     - Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων 
     - ΤΕΙ Χαλκίδας 

Ινστιτούτα - Ιδρύματα 
     - Ακαδημία Αθηνών και Λοιπές Εξαρτ. Υπηρεσ. - ΥΠΕΠΘ 
     - Ακαδημία Αθηνών/ Κέντρο Συντάξεως του Ελληνικού Λεξικού (ΙΛΝΕ)
     - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
     - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
     - Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
     - Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
     - Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
     - Ινστιτούτα και Ιδρύματα
     - Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
     - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ - ΙΤΕ)
     - ΙΤΕ - Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)
     - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
     - Yποτροφίες απο άλλους Φορείς
     - Χορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες βάσει Διεθνών Οργανισμών

Ερευνητικά Κέντρα 
     - Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"
     - Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
     - Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών

Βιβλιοθήκες 
     - Βιβλιοθήκες στην Παιδεία
     - Βιβλιοθήκη ΕΜΠ
     - Εθνική Βιβλιοθήκη
     - Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
     - Χάρτες Βιβλιοθηκών
     - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη EKT

Εκπαιδευτικό Υλικό 
     - Δικτυακός τόπος για την Έρευνα και την Καινοτομία
     - Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ταμείο Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Eθνικό Τυπογραφείο

'Αλλες Πληροφορίες 
     - Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας
     - Ηλεκτρονικός χάρτης
     - Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)
     - Πρόγνωση καιρού
     - Τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
     - Υπηρεσίες Καταλόγου ΕΜΠ
     - Φοιτητικά Νέα

Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.802/05.04.2013 
Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011−2012 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Μέγεθος αρχείου: 127 Kb 

Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.393/21.02.2013 
Περιγραφή: Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. 
Μέγεθος αρχείου: 219 Kb 

Νόμος υπ' αριθμ. 4115/30.01.2013 
Περιγραφή: Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 255 Kb 

Νόμος υπ' αριθμ. 4076/10.08.2012 
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Μέγεθος αρχείου: 347 Kb 

Νόμος υπ' αριθμ. 4009/06.09.2011 
Περιγραφή: Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Μέγεθος αρχείου: 1,01 Mb 

Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της υπ'αριθμ. Φ.1/76244/Β3/30-6-2010(Β'957) υπουργικής απόφασης (σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ) 
Περιγραφή: Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της υπ'αριθμ. Φ.1/76244/Β3/30-6-2010(Β'957) υπουργικής απόφασης (σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ). 
Μέγεθος αρχείου: 1,26 Mb 

Ερμηνεία διατάξεων του αρθ. 34 του Ν.3848/2010 (εκλογή μελών ΔΕΠ) 
Περιγραφή: Ερμηνεία διατάξεων του αρθ. 34 του Ν.3848/2010 (εκλογή μελών ΔΕΠ). 
Μέγεθος αρχείου: 351 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3848/19.05.2010 
Περιγραφή: Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 237 Κb 

Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 147/29.09.2009 
Περιγραφή: Προϋποθέσεις και διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών και μετάταξης των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. 
Μέγεθος αρχείου: 94 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3801/04.09.2009 
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. 
Μέγεθος αρχείου: 2,33 Μb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3794/04.09.2009 
Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 224 Κb 

Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 47/27.04.2009 
Περιγραφή: Μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. 
Μέγεθος αρχείου: 78 Κb 

Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 26/16.03.2009 
Περιγραφή: Μετονομασία (α) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και (β) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
Μέγεθος αρχείου: 100 Κb 

Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 160/03.11.2008 
Περιγραφή: Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. 
Μέγεθος αρχείου: 177 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3696/25.08.2008 
Περιγραφή: Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 114 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3685/16.07.2008 
Περιγραφή: Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 
Μέγεθος αρχείου: 115 Κb 

Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.787/06.05.2008 
Περιγραφή: Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης, διάθεσης, διακίνησης και κοστολόγησης πανεπιστημιακών συγγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2007-2008. Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (MSc Management). Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 20200/Β7 (ΦΕΚ 575 τ.Β'/12.5.2003) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Γενικού Τμήματος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο "Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες". 
Μέγεθος αρχείου: 151 Κb 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπ' αριθμ. Φ.192/02.05.2008 
Περιγραφή: Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Μέγεθος αρχείου: 149 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3653/21.03.2008 
Περιγραφή: Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 213 Κb 

Απόφαση υπ' αριθμ. 13622/22.10.2007 
Περιγραφή: Κανονισμός Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή Μεταδιδακτορική Έρευνα στην Ελλάδα. 
Μέγεθος αρχείου: 114 Κb 

Προεδρικά Διατάγματα υπ' αριθμ. 199/14.09.2007 και 200/14.09.2007 
Περιγραφή: Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου/ Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύβοιας. 
Μέγεθος αρχείου: 109 Κb 

Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.1466/13.08.2007 
Περιγραφή: Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. Φ.821/Κ536/Ζ1/3550/30.7.1996 (ΦΕΚ 693/19.8.1996/τ. Β') απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων. Διαδικασία ελέγχου νομιμότητας διορισμού κατόπιν εκλογής ή εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων. 
Μέγεθος αρχείου: 112 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3577/08.06.2007 
Περιγραφή: Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 134 Κb 

Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.608/24.04.2007 
Περιγραφή: Συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων A.E.I, και άλλα συναφή ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.3549/2007. 
Μέγεθος αρχείου: 92 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3549/20.03.2007 
Περιγραφή: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Μέγεθος αρχείου: 337 Κb 

Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.259/01.03.2006 
Περιγραφή: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α). 
Μέγεθος αρχείου: 199 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3443/27.02.2006 
Περιγραφή: Τοπικά Συμβούλια Νέων και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 293 Κb 

Απόφαση υπ' αριθμ. Φ.188/13.02.2006 
Περιγραφή: Τροποποίηση - παράταση της λειτουργίας της Κύριας Επιτροπής και Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης των υποβλειθησών επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 6.3.2 "Έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων", του Μέτρου 6.3 "Ειδικές ενεργειακές υποδομές για τα νησιά και για την προώθηση των ΑΠΕ", του 'Αξονα Προτεραιότητας 6 "Ασφάλεια Ενεργειακού Εφοδιασμού και Προώθηση της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" (ΕΠΑΝ) του ΚΠΣ ΙΙΙ 2000-2006. 
Μέγεθος αρχείου: 248 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3374/02.08.2005 
Περιγραφή: Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος. 
Μέγεθος αρχείου: 75 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 3282/01.11.2004 
Περιγραφή: Mετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 171 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 2517/11.08.1997 
Περιγραφή: Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 197 Κb 

Νόμος υπ' αριθμ. 2530/23.10.1997 
Περιγραφή: Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 1,33 Mb 

Νόμος υπ' αριθμ. 2083/21.09.1992 
Περιγραφή: Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Μέγεθος αρχείου: 2,8 Μb 

Νόμος υπ' αριθμ. 1566/30.09.1985 
Περιγραφή: Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 
Μέγεθος αρχείου: 907 Kb 

Νόμος υπ' αριθμ. 1268/16.07.1982 
Περιγραφή: Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Μέγεθος αρχείου: 3,0 Μb

Τελευταίες Ανακοινώσεις