Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 
1. Το Πρόγραμμα Σπουδών
    1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
    1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών
    1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων
    1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία
    1.5. Η Διπλωματική Εργασία
    1.6. Πρακτική Άσκηση
    1.7. Βαθμός του Διπλώματος
    1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών
    1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

2. Ωριαία Προγράμματα

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής ανταποκρίνεται στις επιστημονικές και επαγγελματικές ανάγκες του Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως αυτές διαμορφώνονται από την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας. Έτσι δίνει έμφαση στην επιστημονική μέθοδο σκέψης και ανάλυσης και στην εφαρμογή της στην άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. Παράλληλα, σχεδιάσθηκε με τρόπο που αναπτύσσει την ικανότητα του σπουδαστή για αφομοίωση νέων γνώσεων και δημιουργία.

Το γνωστικό εύρος του Μηχανολόγου Μηχανικού είναι μεγάλο και επομένως το πρόγραμμα σπουδών δίνει τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε επιμέρους περιοχές της Μηχανολογίας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των σπουδαστών, μέσω των κατευθύνσεων εμβάθυνσης ή κύκλων σπουδών, που είναι:

  -  Ενεργειακού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΕΜΜ),
  -  Κατασκευαστού Μηχανολόγου Μηχανικού (ΚΜΜ),
  -  Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής (ΜΜΠ) και,
  -  Μηχανολόγου Μηχανικού Εναέριων & Επίγειων Μεταφορικών Μέσων (ΜΜΕΕΜΜ).

Οι 4 κύκλοι σπουδών δεν είναι ειδικεύσεις. Ανεξάρτητα από την επιλογή κύκλου, το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ είναι ενιαίο και παρέχει στον κάτοχό του τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και τις ίδιες περίπου γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του. Η δημιουργία των κύκλων, απλά, διευκολύνει τον σπουδαστή να επιλέξει την κατεύθυνση εμβάθυνσης που τον προσελκύει περισσότερο και, μέσα από αυτή την εμβάθυνση (ανεξάρτητα από το ποιά είναι), να συνειδητοποιήσει ότι ο επιστήμονας μηχανικός δεν είναι μόνο εφαρμοστής γνώσης αλλά και παραγωγός νέας γνώσης.

Σημαντικό στόχο του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί και η εργαστηριακή άσκηση του σπουδαστή, που σε συνδυασμό με τα θέματα που καλείται να εκπονήσει στα πλαίσια των διαφόρων μαθημάτων, αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ θεωρίας και πράξης.

Τελευταίες Ανακοινώσεις