Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών

    1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
    1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών
    1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων
    1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία
    1.5. Η Διπλωματική Εργασία
    1.6. Πρακτική Άσκηση
    1.7. Βαθμός του Διπλώματος
    1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών
    1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

2. Ωριαία Προγράμματα

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων

Κάθε σπουδαστής υποχρεούται μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του στο εξάμηνο, να δηλώσει στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, τα μαθήματα τα οποία επιθυμεί να παρακολουθήσει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.mech.ntua.gr/gr/gr/studies/ugrads/enrollment. Η Γραμματεία μέσα στις επόμενες δύο (2) εβδομάδες ελέγχει το νόμιμο των αιτήσεων εγγραφής και των δηλώσεων και καταρτίζει τους καταλόγους των σπουδαστών για κάθε εξάμηνο και μάθημα. Οι κατάλογοι κοινοποιούνται στα μέλη του ΔΕΠ, στα οποία έχει ανατεθεί η διδασκαλία των μαθημάτων. Η διαδικασία αυτή δεν ισχύει για τους πρωτοεγγραφόμενους σπουδαστές, οι οποίοι πρέπει να κάνουν την εγγραφή τους αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Σχολής.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο σπουδαστής οφείλει να επιλέξει τα αντίστοιχα συγγράμματα ελεύθερου εμπορίου για τα μαθήματα που επέλεξε να παρακολουθήσει, στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr. Ο σπουδαστής κατά τη συνολική διάρκεια των σπουδών του δικαιούται να παραλάβει τόσα συγγράμματα όσος είναι ο αριθμός των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τον κατάλογο των μαθημάτων τα οποία δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει, καθώς και τα αντίστοιχα συγγράμματα, μόνο για το χρονικό διάστημα που του το επιτρέπει το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών και το ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής συγγραμμάτων. Επίσης, ο σπουδαστής έχει το δικαίωμα, μέσα στο διάστημα των έξι (6) πρώτων εβδομάδων, να παραιτηθεί από όλα τα μαθήματα τα οποία δήλωσε και επομένως από την όλη σπουδή στο ΕΜΠ κατά το εξάμηνο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που δεν εγγραφεί καθόλου, το αντίστοιχο εξάμηνο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μέγιστης δυνατής συνολικής διάρκειας σπουδών στο ΕΜΠ.

Δεν αποτελεί υποχρέωση του σπουδαστή η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Κανονικού Προγράμματος του ακαδημαϊκού εξαμήνου στο οποίο εγγράφεται. Επιτρέπεται η ελεύθερη παρακολούθηση των μαθημάτων και άλλων ακαδημαϊκών εξαμήνων της Σχολής, με τους εξής όμως περιορισμούς:

α) ο σπουδαστής ο οποίος εισάγεται για πρώτη φορά στο ΕΜΠ μπορεί να εγγραφεί για παρακολούθηση μαθημάτων μόνο του Κανονικού Προγράμματος του 1ου εξαμήνου και στη συνέχεια του 2ου,

β) οι υπόλοιποι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε μαθήματα επιθυμούν από το Κανονικό Πρόγραμμα διαφόρων εξαμήνων, αρκεί αυτά να μην εκτείνονται σε περισσότερα από πέντε (5) εξάμηνα του κανονικού προγράμματος,

γ) σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από αίτηση του σπουδαστή, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για την επέκταση του ορίου των πέντε (5) εξαμήνων έως και δύο (2) ακόμη εξάμηνα, στα οποία μπορεί να δηλωθούν δύο το πολύ μαθήματα.

Για τους μετεγγραφόμενους ή προερχόμενους από κατατακτήριες εξετάσεις σπουδαστές, προκειμένου να απαλλαγούν από μάθημα/-τα που παρακολούθησαν σε άλλο Α.Ε.Ι., ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση και συνημμένα το περιεχόμενο του μαθήματος και τη βαθμολογία που έλαβε σ’ αυτό.

β) η αίτηση και τα συνημμένα κοινοποιούνται στον διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος της Σχολής.

γ) ο διδάσκων γνωστοποιεί στη Σχολή εάν συμφωνεί ή όχι με την απαλλαγή του σπουδαστή από το μάθημα αυτό.

Τελευταίες Ανακοινώσεις