Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 
1. Το Πρόγραμμα Σπουδών
    1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
    1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών
    1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων
    1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία
    1.5. Η Διπλωματική Εργασία
    1.6. Πρακτική Άσκηση
    1.7. Βαθμός του Διπλώματος
    1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών
    1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

2. Ωριαία Προγράμματα

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών

Σύμφωνα με το σύστημα σπουδών του ΕΜΠ, η φοίτηση διαρκεί δέκα (10) εξάμηνα. Από αυτά, τα 1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο είναι χειμερινά και τα 2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο είναι εαρινά. Από τα δέκα εξάμηνα σπουδών, τα εννέα πρώτα είναι αφιερωμένα στην παρακολούθηση μαθημάτων (παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων, εργαστηρίων, εκπόνηση θεμάτων, σεμιναρίων κ.λπ.), ενώ το δέκατο στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα των σπουδών ο σπουδαστής αποκτά το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται τα τεχνολογικά μαθήματα των επόμενων εξαμήνων. Τα μαθήματα των αρχικών εξαμήνων είναι αυτά που ξεχωρίζουν τις γνώσεις πανεπιστημιακού επιπέδου από τις εμπειρικές γνώσεις εφαρμογής. Μόνο χάρη σ΄ αυτά τα αρχικά μαθήματα μπορούν να αναπτυχθούν τα μαθήματα των πιο προχωρημένων εξαμήνων με επιστημονική πληρότητα.

Από το έβδομο εξάμηνο αρχίζει η σταδιακή διαφοροποίηση του προγράμματος, ανάλογα με τον κύκλο σπουδών επιλογής του σπουδαστή. Ο ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός των προσφερόμενων κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων επιτρέπει στον σπουδαστή να διαμορφώσει ατομικό πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις προσωπικές προτιμήσεις του. Η αλλαγή από έναν κύκλο σπουδών σε έναν άλλο είναι δυνατή, ύστερα από αίτηση του σπουδαστή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, όμως ο σπουδαστής υποχρεούται να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα εμβάθυνσης του άλλου κύκλου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών μέσα στο μήνα Μάιο, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, και ισχύει από το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος. Το πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής, στα οποία πρέπει να εγγράφεται ο σπουδαστής σε κάθε κανονικό εξάμηνο φοίτησης (1-9 εξάμηνα). Ειδικότερα, το πρόγραμμα Σπουδών περιέχει:

- τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και των προαιρετικών μαθημάτων κάθε εξαμήνου,
- το περιληπτικό περιεχόμενο των μαθημάτων,
- τις πέραν των διαλέξεων εκπαιδευτικές διαδικασίες (εργαστήρια, θέματα, κ.λπ.) του κάθε μαθήματος, καθώς και τη βαρύτητά τους στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού,
- τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος,
- τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων.

Η σειρά διαδοχής των μαθημάτων στα διάφορα εξάμηνα, όπως δίνεται από το πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής, δεν είναι υποχρεωτική για τον σπουδαστή. Η σειρά αυτή των μαθημάτων αποτελεί το λεγόμενο Κανονικό Πρόγραμμα Σπουδών. Η ακολούθηση του Κανονικού Προγράμματος Σπουδών εξασφαλίζει τη φυσιολογική και πλέον δόκιμη σειρά παρακολούθησης των μαθημάτων για την εύκολη και άνετη σπουδή καθώς και για την κανονική περάτωση των σπουδών μέσα σε πέντε (5) χρόνια προς απόκτηση του τίτλου του διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού.

Οι συνολικές ενδοσχολικές ώρες απασχόλησης των σπουδαστών του «κανονικού» προγράμματος σπουδών κυμαίνονται περί τις τριάντα (30) την εβδομάδα. Για κανονική φοίτηση, η απασχόληση για εργασία στο σπίτι εκτιμάται σε περίπου 25 ώρες την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. έχει την υποχρέωση της ουσιαστικής κάλυψης όλης της διδακτέας ύλης, σύμφωνα με το αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματός του, εντός των προβλεπόμενων δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών εβδομάδων, π.χ. για ένα τετράωρο εξαμηνιαίο μάθημα πρέπει να καλυφθούν 4x13=52 ώρες διδασκαλίας. Σε περιπτώσεις απώλειας ωρών διδασκαλίας ενός συγκεκριμένου μαθήματος, μέχρι το πολύ δύο διδακτικών εβδομάδων, λόγω έκτακτων περιστατικών, ο διδάσκων του μαθήματος οφείλει να αναπληρώνει τις απολεσθείσες ώρες έτσι ώστε να καλυφθεί πλήρως το σύνολο της διδακτέας ύλης, αλλά και των ωρών που αντιστοιχούν σε δεκατρείς πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Οι αναπληρώσεις αυτές δεν μπορούν να συμπίπτουν με άλλο προγραμματισμένο μάθημα.

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Χειμερινό εξάμηνο
- Την 28η Οκτωβρίου
- Την 17η Νοεμβρίου
- Τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η
Δεκεμβρίου και λήγουν την 6η Ιανουαρίου
- Την 30η Ιανουαρίου. 

Εαρινό εξάμηνο
- Την Καθαρά Δευτέρα
- Την 25η Μαρτίου
- Τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά
- Την 1η Μαΐου
- Του Αγίου Πνεύματος

Τέλος τονίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών εβδομάδων σε κάποιο μάθημα, τότε το μάθημα αυτό θεωρείται ως μη διδαχθέν και δεν επιτρέπεται η εξέτασή του. Σε περίπτωση εξέτασης μη διδαχθέντος μαθήματος, κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου, η εξέταση αυτή είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για τη λήψη του πτυχίου. Με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής επιτρέπεται παράταση της διάρκειας του εξαμήνου μέχρι δύο το πολύ εβδομάδες, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των μαθημάτων ορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Συγκλήτου.

Τελευταίες Ανακοινώσεις