Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών

    1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
    1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών
    1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων
    1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία
    1.5. Η Διπλωματική Εργασία
    1.6. Πρακτική Άσκηση
    1.7. Βαθμός του Διπλώματος
    1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών
    1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

2. Ωριαία Προγράμματα

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία

Για κάθε μάθημα, και ανάλογα με τη φύση του, καθορίζεται από τον διδάσκοντα ένα ελάχιστο όριο απαιτήσεων εργασίας (εργαστηριακές ασκήσεις, λογιστικές ασκήσεις, αριθμός θεμάτων κ.λπ.), το οποίο ο σπουδαστής υποχρεούται να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι απαιτήσεις αυτές καθώς και η βαρύτητά τους στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, εμφανίζονται στον παρόντα Οδηγό Σπουδών μαζί με τη σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του κάθε μαθήματος (βλέπε Κεφ. 5). Για τους σπουδαστές, οι οποίοι δικαιολογημένα δεν κατόρθωσαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αυτές, λαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, πρόνοια να μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά, πριν από την εξέταση.

Η παρακολούθηση του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και η σχετική επίδοση κρίνονται από την εκπλήρωση των πιο πάνω υποχρεώσεων του σπουδαστή, καθώς και από ενδεχόμενες πρόχειρες γραπτές εξετάσεις ή «tests», ανάλογα με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Η επίδοση του σπουδαστή σε κάθε μάθημα εκφράζεται με ένα μόνο ενιαίο βαθμό μαθήματος, που προκύπτει από τον συνδυασμό αφενός των δεδομένων από την παρακολούθηση και επίδοσή του στις επιπλέον απαιτήσεις, αφετέρου του αποτελέσματος της προγραμματισμένης τελικής εξέτασης στο μάθημα αυτό, η οποία γίνεται στο τέλος του εξαμήνου.

Σε περίπτωση που σε μια περιοχή προβλέπεται εργαστηριακή εξάσκηση σε μεγάλη έκταση, η περιοχή αυτή διαμορφώνεται σε ιδιαίτερο εργαστηριακό μάθημα, το οποίο καλύπτει κατά κανόνα ύλη που διδάσκεται σε περισσότερα από ένα μαθήματα. Η επίδοση του σπουδαστή σε τέτοια μαθήματα κρίνεται, και ο αντίστοιχος βαθμός μαθήματος προκύπτει, με βάση μόνο την παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή στα εργαστήρια και την υποβολή των σχετικών εκθέσεων, ενδεχομένως και από σύντομες προφορικές εξετάσεις σε αυτά. Στα μαθήματα αυτά δεν γίνεται τελική εξέταση. Ο σπουδαστής που θα αποτύχει σε τέτοια μαθήματα είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει εξαρχής σε επόμενο εξάμηνο.

Εκτός από την κανονική τελική εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου, υπάρχει για κάθε μάθημα και μια επαναληπτική εξέταση, η οποία γίνεται τον μήνα Σεπτέμβριο και για τα δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Οριστική αποτυχία του σπουδαστή σε ένα μάθημα τον υποχρεώνει να το παρακολουθήσει εξαρχής σε επόμενο εξάμηνο. Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την κλίμακα 0 - 10, χωρίς τη χρήση κλασματικού μέρους, και με βάση επιτυχίας τον βαθμό πέντε (5).

Την ευθύνη σύνταξης των Προγραμμάτων της κάθε εξεταστικής περιόδου έχει ο Κοσμήτορας της Σχολής. Οφείλει επομένως να ενημερώνεται από τους Διευθυντές των Τομέων ή και τα μέλη Δ.Ε.Π. σχετικά με τα μαθήματα τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την προβλεπόμενη από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο λήξη των μαθημάτων. Στη συνέχεια, και αφού ο κατάλογος των μη ολοκληρωθέντων μαθημάτων επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ο Κοσμήτορας εκδίδει το Πρόγραμμα Εξετάσεων της αντίστοιχης περιόδου. Οι εξετάσεις διενεργούνται με αυστηρή τήρηση του επίσημου Προγράμματος, το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από τον Κοσμήτορα. Τυχόν μεταβολές στο Πρόγραμμα, για λόγους ανωτέρας βίας, θα πρέπει να εγκρίνονται πρώτα από τον Κοσμήτορα, ο οποίος έχει την ευθύνη και την υποχρέωση της έκδοσης της επίσημης ανακοίνωσης.

Η κατάθεση της βαθμολογίας από τους διδάσκοντες στη Γραμματεία της Σχολής, πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό μετά την εξέταση, και πάντως προ της παρελεύσεως μιας εβδομάδας από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου, ώστε το αρμόδιο διοικητικό προσωπικό της Σχολής να είναι σε θέση να εκδίδει έγκαιρα τα αποτελέσματα και να προχωρεί απρόσκοπτα η εγγραφή των σπουδαστών στα επόμενα εξάμηνα.

Τυχόν σφάλματα που διαπιστώνονται από τον διδάσκοντα στη βαθμολογία, μετά την κατάθεσή της στη Γραμματεία της Σχολής, γνωστοποιούνται στη Σχολή με έγγραφό του κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου από εκείνο κατά το οποίο διδάχθηκε το μάθημα και εισάγονται για έγκριση στη Γ.Σ. της Σχολής. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου, καμία διόρθωση δεν γίνεται δεκτή.

Τελευταίες Ανακοινώσεις