Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών

    1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
    1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών
    1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων
    1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία
    1.5. Η Διπλωματική Εργασία
    1.6. Πρακτική Άσκηση
    1.7. Βαθμός του Διπλώματος
    1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών
    1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

2. Ωριαία Προγράμματα

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

1.6. Πρακτική Άσκηση

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σχετικής προς θέματα της επιστήμης και του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού που ενδιαφέρουν τους σπουδαστές. Η Πρακτική Άσκηση γίνεται μετά την περάτωση του έκτου εξαμήνου και υπό την προϋπόθεση πως ο σπουδαστής δεν οφείλει περισσότερα από εννέα (9) μαθήματα των έξι πρώτων εξαμήνων. Πραγματοποιείται σε χώρους όπου εκτελείται τρέχον επαγγελματικό έργο Μηχανολόγου Μηχανικού όπως εργοστάσια, γραφεία μελετών, εργοτάξια σημαντικών έργων, εργαστήρια βιομηχανικής έρευνας, κ.λπ. Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται υπό την εποπτεία, ενός μέλους ΔΕΠ. Η αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης ενός σπουδαστή γίνεται από το μέλος ΔΕΠ που την εποπτεύει. Εκφράζεται ως "επιτυχία" ή "απόρριψη".

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρακτική Άσκηση θα βρείτε εδώ.

Τελευταίες Ανακοινώσεις