Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών

    1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
    1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών
    1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων
    1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία
    1.5. Η Διπλωματική Εργασία
    1.6. Πρακτική Άσκηση
    1.7. Βαθμός του Διπλώματος
    1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών
    1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

2. Ωριαία Προγράμματα

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

Στη Σχολή πραγματοποιείται ηλεκτρονική αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων. Το περιεχόμενο και η διαδικασία αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου έχει ως εξής:

- Την όλη διαδικασία επεξεργασίας κ.λπ. του ερωτηματολογίου διαχειρίζεται η Διεύθυνση Πληροφορικής.

- Ο κάθε διδάσκων λαμβάνει γνώση, κατ’ ιδίαν, των αναλυτικών αποτελεσμάτων που αφορούν στο μάθημά του και των συνολικών αποτελεσμάτων της Σχολής του, μέσω της αποστολής τους με συστημένο εμπιστευτικό φάκελο από τη Γραμματεία της Σχολής.

- Η διανομή του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά μεταξύ της 6ης και της 10ης διδακτικής εβδομάδας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

- Για τα μαθήματα στα οποία γίνεται συνδιδασκαλία, παράλληλα ή σειριακά, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου να διανέμονται σε καθένα συνδιδάσκοντα. Ειδικά, αν πρόκειται για σειριακή διδασκαλία, θα μοιράζονται αφού έχει συμπληρωθεί το 80% περίπου των ωρών διδασκαλίας κάθε διδάσκοντα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις