Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


1. Το Πρόγραμμα Σπουδών

    1.1. Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
    1.2. Διάρκεια και Διάρθρωση των Σπουδών
    1.3. Εγγραφή και Παρακολούθηση των Μαθημάτων
    1.4. Εξετάσεις - Βαθμολογία
    1.5. Η Διπλωματική Εργασία
    1.6. Πρακτική Άσκηση
    1.7. Βαθμός του Διπλώματος
    1.8. Ο Σύμβουλος των Σπουδών
    1.9. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

2. Ωριαία Προγράμματα

3. Συνοπτικό Περιεχόμενο Μαθημάτων

1.7. Βαθμός του Διπλώματος

Ο βαθμός του διπλώματος εξάγεται από το άθροισμα:

-  του μέσου όρου των βαθμών όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια των σπουδών του, με συντελεστή τέσσερα πέμπτα (4/5) και

-  του βαθμού της Διπλωματικής Εργασίας, με συντελεστή ένα πέμπτο (1/5).

Χρησιμοποιείται η εξής αντιστοίχιση μεταξύ του βαθμού Διπλώματος και λεκτικού χαρακτηρισμού του:

"Άριστα"           9, 10

"Λίαν Καλώς"   7, 8

"Καλώς"           5, 6

Τελευταίες Ανακοινώσεις